• Verslo planai
  • Investiciniai projektai
  • Galimybių studijos
  • Rinkos tyrimai („desk research“)
  • Strateginė situacijos analizė ir veiklos strategija
  • Restruktūrizavimo planų metmenys ir planai

Verslo planai

  • Rašome verslo planus: kreditams iš finansinių institucijų gauti, investuotojams pritraukti, vidiniam naudojimui. Parengiame verslo planų pristatymus, atstovaujame verslo planų svarstymo metu.

Investiciniai projektai

Galimybių studijos

  • Rengiame bendrąsias ir technines galimybių studijas visapusiškai aptardami nagrinėjamą klausimą. Parengiame tyrimo planą, numatome tikslus, uždavinius, metodus ir apribojimus, surenkame informaciją ir ją apibendriname. Esant poreikiui, galimybių studija gali būti parengta pagal Lietuvos verslo paramos agentūros rekomendacijas galimybių studijos struktūrai ir turiniui

Rinkos tyrimai („desk research“)

  • Atliekame rinkos tyrimus naudodamiesi antriniais informacijos šaltiniais ir bendrosiomis bei specializuotomis duomenų bazėmis (Lietuvos Statistikos departamento, Lietuvos Banko, Eurostat, Jungtinių Tautų (Vystymo programos, Maisto programos ir kitų programų), Pasaulio banko ir kitomis). Galimybės atlikti rinkos tyrimą priklauso nuo informacijos prieinamumo.

Strateginė situacijos analizė ir veiklos strategija

  • Atliekame strateginę situacijos analizę taikydami klasikinius ir modernius analitinius instrumentus: išteklių analizės rėmą, vertės grandinės analizę, aplinkos dinamikos matricą, PEST analizę, SSGG analizę ir kitus. Strateginės analizės pagrindu atliekame strateginę sintezę: ištiriame alternatyvias strategines kryptis, generuojame strateginius pasirinkimus, formuluojame konkrečius strateginius tikslus ir jų įgyvendinimo stebėsenos sistemą. Strategijos gali būti rengiamos taikant plėtotinę arba nustatytinę metodologijas, viešojo sektoriaus organizacijų strategija rengiama laikantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Strateginio planavimo metodikos.

Restruktūrizavimo planų metmenys ir planai

  • Vadovaujantis Restruktūrizavimo įstatymu rengiame restruktūrizavimo planų metmenis, o šiuos metmenis patvirtinus – restruktūrizavimo planus.